1. علی مشهدی , مرتضی کرمی , حسین مومنی مهموئی , برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت: حیطه ای قابل تأمل در تحول بنیادین برنامه های درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. مرتضی کرمی , کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه های آموزش مدیران تجربه ایران خودرو خراسان , اولین همایش مدیران آموزش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. مرتضی کرمی , مقایسه الگوهای سیستمی و سازنده گرایی طراحی آموزشی در سازمانها , اولین همایش مدیران آموزش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. حسین جعفری ثانی , اصغر ابراهیمی هرستانی , مرتضی کرمی , راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی , پنجمین کنگره خانواده و سلامت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. رابعه اکرمی , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , بررسی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی معلمان , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. مرتضی کرمی , جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل؟ , جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی:چالش ها و فرصت ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. مرتضی کرمی , برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس , هفتمین همایش حمل و نقل ریلی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. مرتضی کرمی , شناسایی الگوی مطلوب طراحی آموزشی در آموزش و توسعه مدیران , اولین کنفرانس بین‌المللی مدیران آموزش (ITMC2009) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. حسین کارشکی , رابعه اکرمی , مرتضی کرمی , بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. مرتضی کرمی , حسین مومنی مهموئی , بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی , جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی:چالش ها و فرصت ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی , نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. بهروز مهرام , عبدالمجید دهقان , مرتضی کرمی , بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر , سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. بهروز مهرام , عبدالمجید دهقان , مرتضی کرمی , جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان) , دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. مرتضی کرمی , برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رویکردی فرو گذارده در تدوین برنامه درسی ملی , برنامه درسی ملی: نقد و نظر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. مرتضی کرمی , بابک جودی قاسم کندی , تأثیر ویژگیهای کارآموز، طراحی آموزشی و شرایط سازمانی بر درک آموزش و انتقال یادگیری , نخستین همایش ملی علوم مدیدیت نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. ضیاالدین سالاری , مرتضی کرمی , یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در تحول برنامه درسی , اولیت همایش تحول بنیادین در برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. طاهره روضه , مرتضی کرمی , بهروز مهرام , معصومه قائمی پور , محمود رستمیان , شناسایی ملاک هایی برای شایستگی ارزیاب: ضرورتی در ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی در نظام های دانشگاهی , دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. مرضیه کهندل , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , در جستجوی الگوی اثربخش آموزش ضمن خدمت معلمان , اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی , اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. مرتضی کرمی , تعیین الگوی مطلوب طراحی آموزشی در سازمانها , دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی , پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مینا رضازاده , بررسی وضعیت مطلوب نیازسنجی آموزشی مدیران(با رویکرد نیاز سنجی تخصصی در اثر بخشی آموزش های سازمانی) , آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. مرتضی کرمی , ارزیابی اثربخشی رویکردهای طراحی آموزشی در آموزش مدیران و کارگران , پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. مرتضی کرمی , تغییر پارادایم آموزش، ضرورتی فروگذارده در برنامه درسی آموزش عالی , برنامه درسی آموزش‌عالی در ایران: چالش ها و چشم اندازها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. مرتضی کرمی , توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی , اولین همایش نقش و جایگاه آموزش در صنعت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. آمنه سیلانه , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , محیط های یادگیری کل نگر و ارتقای سطح دانش و مهارت کارآفرینان فنی و حرفه ای , همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور دانشگاه مازندران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مریم سیروسی , راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران , دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مریم سیروسی , شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مرتضی کرمی , طراحی محیطهای یادگیری جهت کارآموزی: ضرورتی فروگذاره در نظام آموزش دانشگاهی , همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر دانشگاه و صنعت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. مرتضی کرمی , ترازیابی برنامه درسی: روش شناسی مناسب جهت تغییر برنامه درسی , همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. مرتضی کرمی , کلثومه شجاع , بررسی میزان واکنش(رضایت) کارکنان از دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد , اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , محبوبه عباسی , گونه‌شناسی رویکرد آموزشی پداگوژی، آندراگوژی، هیوتاگوژی موجود و مطلوب در مؤسسات آموزش عالی آزاد در راستای بهبود اشتغال: دیدگاه مدیران، اساتید و دانشجویان , همایش ملی\"کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر دانشگاه و صنعت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. آرزو رحیم زاده , مرتضی کرمی , بررسی رابطه ی انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحان دردانش آموزان دوره متوسطه اول , سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. آمنه سیلانه , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , آسیب شناسی محیطهای یادگیری کارورزی در فنی و حرفه ای , همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر دانشگاه و صنعت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. رابعه اکرمی , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. سیدعلی قادری , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , محمد امین ترابی زاده , بررسی ابعاد وچالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده)نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان , سومین همایش ملی ودومین همایش بین المللی مهارت آموزی واشتغال , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. مرتضی کرمی , مرتضی مرادی دولیسکانی , افسانه عبدلی , طراحی مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی ایران , همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. سیده کلثوم رضائی اصل , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , سیدجواد قندیلی , بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت , اولین همایش ره آوران آموزش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , فروگذارده ماندن فرا-ارزشیابی برنامه‌های بهبود کیفیت برنامه درسی دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی , اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , غلامعلی سیفی , میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی , اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. آرزو احمدآبادی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی , کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. آرزو احمدآبادی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی , اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. مرتضی کرمی , آسیب شناسی اجرای کانون های ارزیابی , دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. زهره سیاح , مرتضی کرمی , محسن نوغانی دخت بهمنی , برنامه آشنا سازی کارکنان جدید ,مسئله ای مغفول در سازمان ها , اولین کنفرانس بین المللی آموزش , یادگیری , اشتغال و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. طاهره عبداللهی گل , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , سنجش اصیل؛ راهکاری برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی , کنگره ملی آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. طاهره روضه , مرتضی کرمی , بهروز مهرام , ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی , کنگره ملی آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. مرتضی کرمی , زهرا وقاری زمهریر , ساختار بهینه تدوین و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی: تجربه دانشگاه فردوسی مشهد , کنگره ملی آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن , اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد،حسابداری وعلوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. مرضیه کهندل , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان , سومین کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹